ПОГРЯВАЩИ СВЕЩИ
При дизеловите мотори запалването се получава в следствие на самостоятелно горене при температура по виока от 650°C. Това повишаване на темпаратурата се предизвиква с компресирането на въздух в цилиндъра, което в зависимост от моторите, минава от 1 бар, атмосферно налягане, до 20//30 бара, и в последствие изгаряне на дизелово гориво.
Или във фаза на запалване на студения мотор, със стени на буталата и камери на горене, които също са студени, една част от произведеното количество топлина се губи, възпрепятствайки самостоятелното горене. Свещите работят като източник на допълнителна топлина, за да се преодолеят точно тези загуби. Веднъж премината фазата на запалване, освободената топлина от горенето успява да поддържа минимална температура необходима за самостоятелно горене.
Технологията е покрила една фундаментална роля в тази прецес и много крачки напред вече са направени. Моторите, на които се монтираха свещи с единично дейтвие от първа генерация, всъщност изгаряха зле дизеловото гориво, произвеждайки черен пушек и мирис на нафта, докато не достигнат необходимата температура. За разлика днес свещите от нова генерация, наречени “Преди-” и “След-Подгряване”, намаляват чувствително разходите и емисиите на вредни оксиди, правейки мотора по- тих и с по-малко изпарения.
Заслугата за тази производителност е благодарение на структурата за двойно действие на свещите: регулирайки темпаратурата във времето и поддържайки свещите запалени за дълго време.
По-детайлно, първото действие позволява ауторегулиране на интензивността на минаващия ток, във функция на достигнатата темпаратура; второто действие- нажежаване, което за няколко секунди позволява достигане на около 1000°C, задействайки по този начин самостоятелното горене.

САМОРЕГУЛИРАЩИ СЕ СВЕЩИ
  • Стъпка на резбата
  • Електрод
  • Изолатор
  • Тяло на свещта
  • Изолиращ пръстен
  • Окис от магнезий
  • Резистивен стълб
  • Контролна спирала
  • Подгряваща спирала
 

Структура и същност на свещите
Модерни свещи се състоят от тяло на свещта, загряващ елемент (с вътрешна спирала за регулиране и спирала за загряване) и от терминал за електрическа връзка.
Подгряващият елемент е пресован в тялото на свещта, за дапредотврати излизането на газ, докато един изолатор го държи от телминала за електрическа връзка.

Подгряваща спирала и регулираща спирала
Фундаменталният принцип на модерните свещи се състои от комбинацията на една подгряваща спирала и една регулираща спирала, убединени и свързани по между си в едно резистивно стъбло.
Подгряващата спирала, заварена върху обвивката, предтавлява предната част. Регулиращата спирала, фиксирана върху терминала за свързване, представлява задната част; тя увеличава своето електрическо съпротивление според температурата, позволявайки регулиране на тока и на самата температурата.

Защита на подгряващата спирала и на регулиращата спирала
Спиралите са компренсирани и електрически изолирани благодарение на окис от магнезий, който окис на свой ред е механично поставен във вътрешността на обвивката, по този начин спиралите са на пратика циментирани вътре; по този начин резистивният стълб може да устои на всички вибрации.
Единичните бобинки на спиралите са на ратояние една от друга на няколко десети от милиметър: окисът от магнезий преотвратява възможността да се докоснат, с цел да избегне късо съединение, което би унищожило резистивния стълб.